Heeft u vragen? Bel ons +32 11 61 01 30

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website (de “Site”) wordt u aangeboden door de firma HDM NV. Door het gebruik van de Site, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

De informatie op de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden. Alhoewel HDM zich inspant om informatie aan te bieden die zorgvuldig wordt samengesteld, kan het niet worden uitgesloten dat er zich op deze site onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Er wordt geen enkele garantie, impliciet of expliciet, gegeven voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de geboden informatie, noch voor het feit dat de informatie geschikt zou zijn voor een welbepaald doel. HDM behoudt zich het recht voor om de informatie op de Site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, kunt u dit melden aan: info@hdm.be.

De werkelijke kleuren van decors kunnen afwijken van de getoonde kleuren op de Site. 

De Site kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover HDM geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. HDM kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het (verder)bestaan van deze sites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het opnemen van hyperlinks naar andere websites niet dat HDM instemt met de inhoud van deze sites of dat er enige vorm van samenwerking of verwantschap zou bestaan met deze sites.

In geen geval kan HDM of een van haar bestuurders, medewerkers of adviseurs aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Site of van de op of via de Site verkregen informatie. HDM is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de Site, voor schade veroorzaakt door technische fouten of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Site of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. HDM is evenmin aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die wordt gemaakt op basis van informatie die op of via de Site werd verkregen. De gebruiker van deze Site moet zelf alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.

De Site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij HDM en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van HDM.

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Site zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.

Privacy

De persoonsgegevens die u invult worden verwerkt door HDM. De verwerking van uw persoonsgegevens zal gebeuren op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Site geeft u aan HDM, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt voor volgende doeleinden: • gebruik en beheer van de Site in het algemeen met inbegrip van het zenden en ontvangen van berichten;• verstrekken van informatie over de kenmerken, diensten en producten van HDMHDM verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Geen doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Uw rechten

De bezoeker heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kan deze op juistheid controleren/verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met info@hdm.be.De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Cookies

De Site gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Mocht u het gebruik van cookies weigeren, kunnen wij u echter de verzending van communicaties en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren.

Wijzigingen Privacy Statement

HDM behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement zonder kennisgeving aan te passen conform de geldende privacyregels.

Vragen?

Indien u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met de info@hdm.be

Laden
Laden