DISCLAIMER

De informatie op deze website wordt u aangeboden door HDM N.V.. De website waar u zich op bevindt is een onderdeel van HDM N.V.. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

De informatie op de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden. Daarbij kunnen voorraden afwijken van de huidige op de website getoonde voorraad. Alhoewel HDM N.V. zich inspant om informatie aan te bieden die zorgvuldig wordt samengesteld, kan het niet worden uitgesloten dat er zich op deze website onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Er wordt geen enkele garantie, impliciet of expliciet, gegeven voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de geboden informatie, noch voor het feit dat de informatie geschikt zou zijn voor een welbepaald doel. HDM N.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

De productafbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en het product en de productverpakking kunnen afwijken van het eigenlijke product door beperkingen van de browsersoftware, de camera-instellingen en de instellingen van de monitor/het scherm. Wij adviseren onze klanten een sample te bestellen via de website of om de producten te komen bekijken in onze toonzaal of bij één van onze dealers.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u dit melden aan: info@hdm.be.

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover HDM N.V. geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. HDM N.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het (verder) bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het opnemen van hyperlinks naar andere websites niet dat HDM N.V. instemt met de inhoud van deze websites of dat er enige vorm van samenwerking of verwantschap zou bestaan met deze websites.

In geen geval kan HDM N.V. of een van haar bestuurders, medewerkers of adviseurs aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. HDM N.V. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. HDM N.V. is evenmin aansprakelijk voor elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die wordt gemaakt op basis van informatie die op of via de website werd verkregen. De gebruiker van deze website moet zelf alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij HDM N.V. en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van HDM N.V.

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.


E-mail disclaimer

De informatie in deze Internet e-mail is vertrouwelijk en kan wettelijk beschermd zijn. Ze is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Toegang tot deze Internet e-mail door iemand anders is ongeoorloofd. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, is het verboden deze informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of enige actie te ondernemen of na te laten op basis van deze informatie, en kan dit onwettig zijn. Indien geadresseerd aan onze cliënten, zijn alle opinies of adviezen in deze internet e-mail onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de HDM Group.