ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

De klant aanvaardt bij de plaatsing van een bestelling de volgende verkoopsvoorwaarden tenzij anders duidelijk en schriftelijk is overeengekomen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van HDM NV., offertes, koopovereenkomsten alsmede andere overeenkomsten en daarmee verband houdende werkzaamheden en voor iedere overeenkomst tussen HDM NV. en een klant waarop HDM NV. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Verwijzing door klanten naar hun eigen voorwaarden wordt door HDM NV. niet aanvaard.
De klant met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met HDM NV. gesloten overeenkomst in te stemmen.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door HDM NV. zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijzen

Tenzij anders vermeldt, zijn onze prijzen:
 • gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van HDM;
 • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • vermeld in Euro (€).
Indien HDM NV. met de klant een bepaalde prijs overeenkomt is HDM NV. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs bij wijzigingen in voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die de prijs van de gekochte zaken bepalen.
HDM NV. mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Bevestigingen

De bestellingen, geplaatst via onze vertegenwoordigers, worden slechts bindend voor de verkoper na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever/klant. In het geval van terugname van door de klant foutief bestelde goederen wordt 20% van de waarde in rekening gebracht.

Artikel 4: Informatie- en medewerkingsplicht

De klant zorgt er voor dat alle gegevens welke HDM NV. redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van HDM NV. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door HDM NV. nader bepaalde wijze. Tevens verschaft de klant alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
HDM NV. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de klant aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
De klant is gehouden om de schade die HDM NV. door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 5: Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen. HDM NV. doet er alles aan om te handelen volgens de actuele privacywetgeving. Meer info kan u terugvinden in de privacy policy.

Artikel 6: Zekerheidsstelling

HDM NV. is steeds gerechtigd, alvorens met de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de klant is gewijzigd, heeft HDM NV. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan HDM NV. alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

Artikel 7: Wijzigingen in de overeenkomst

Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van HDM NV. te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de klant.
HDM NV. behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door HDM NV. wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt HDM NV. geen verantwoordelijkheid.

Artikel 8: Wijzigingen in de te leveren zaken

HDM NV. is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de (koop)overeenkomst omschreven zaken, doch op technisch en/of functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien HDM NV. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De klant heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 9: Gebreken; klachttermijnen

De klant dient de (gekochte) zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van HDM NV. dat de zaken ter beschikking van de klant staan. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bv. aantal/hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant deze binnen 48 uren na aflevering schriftelijk aan HDM NV. te melden. Na deze periode van 48 uren worden de overeengekomen hoeveelheden/zaken geacht juist te zijn geleverd.
Niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen 48 uren na ontdekking, doch binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan HDM NV. Na deze periode worden de overeengekomen zaken geacht juist te zijn geleverd.
Ten aanzien van zaken/goederen die reeds geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt kan niet meer worden gereclameerd.
Ook indien de klant tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan HDM NV. worden geretourneerd.

Artikel 10: Technische eisen enz....

Indien de in België te leveren zaken buiten België moeten worden gebruikt is HDM NV. er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de (koop)overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de klant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de (koop)overeenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 11: Monsters, modellen en voorbeelden

Als HDM NV. een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 12: Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege HDM NV. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom en dienen op het eerste verzoek van HDM NV. aan haar terug te worden gezonden.
Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
Bij overtreding van dit artikel zal de klant een contractuele, direct opeisbare, boete verschuldigd zijn van 1.250 Euro per overtreding aan HDM NV. onverminderd de mogelijkheid om de werkelijke schade te verhalen.

Artikel 13: Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van HDM NV. op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan HDM NV. omstandigheden ter kennis komen die HDM NV. goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen:
 • indien HDM NV. de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is HDM NV. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van HDM NV. schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan HDM NV. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is HDM NV. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14: Recht van retentie

HDM NV. is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de klant zijn verstrekt of alle zaken die zij ten behoeve van de klant heeft vervaardigd onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die HDM NV. besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde zaken, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de klant, tenzij de klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

De door HDM NV. geleverde zaken blijven het eigendom van HDM NV. totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met HDM NV. gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en) door HDM NV. verrichte of te verrichten diensten,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de klant van (een) (koop)overeenkomst(en).
Door HDM NV. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de klant niet bevoegd de zaken te verpanden, in eigendom over te dragen of hier enig ander recht op te vestigen.
Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is HDM NV. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de klant of derden die de zaak voor de klant houden weg te halen of weg te doen halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.
Indien derden enig recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht HDM NV. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
De klant verplicht zich op het eerste verzoek van HDM NV.:
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van HDM NV.;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die HDM NV. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de klant niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 16: Betaling - Kredietverzekeraar

Betaling dient te geschieden door overschrijving binnen 30 dagen na levering van de goederen op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummers ten name van HDM NV. te 3990 Peer. Bij betaling binnen 8 dagen mag 2% betalingskorting in mindering worden gebracht. Andere betalingsmodaliteiten zijn slechts mogelijk na schriftelijke bevestiging door HDM NV.
In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal het bedrag van deze rekening intrest opbrengen ad. 12% vanaf deze datum en dit van rechtswege zonder enige ingebrekestelling.
Behoudens aanduidingen door de klant met betrekking tot de aanzuivering zal iedere betaling door ons kunnen aangezuiverd worden op de oudste factuur en/of verwijlintresten.
Betalingen gedaan door de klant worden allereerst in mindering gebracht van uitstaande verwijlintresten en/of schadevergoedingen alvorens het openstaand fakturensaldo hiermede aan te zuiveren.
Door het niet-betalen van een van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het volste recht om hetzij de uitvoering van alle lopende overeenkomsten op te schorten, hetzij van rechtswege deze als ontbonden te beschouwen.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
Alle vorderingen van HDM NV. op haar klanten zijn verzekerd via een kredietverzekeraar.

Artikel 17: Incassokosten

Indien de facturen niet tijdig betaald worden zal, ten titel van onverminderbare en forfaitaire schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het bedrag van de factuur. De intresten en schadevergoedingen zullen van rechtswege worden toegepast zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
Indien HDM NV. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18: Bevoegdheid – Toepasselijk Recht

Al onze overeenkomsten vallen onder toepassing van de Belgische Wetgeving. De beslechting van alle geschillen of betwistingen, ontstaan door opstelling of toepassing van een overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Hasselt.

Artikel 19: Wijziging van de voorwaarden

HDM NV. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. HDM NV. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 20: Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan HDM NV. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van HDM NV.; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van HDM NV.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan HDM NV. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
HDM NV. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat HDM NV. haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van HDM NV. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HDM NV. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien HDM NV. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

HDM NV. is jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
 • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in het garantiecertificaat.
 • HDM NV. is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HDM NV. of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • In ieder geval is de aansprakelijkheid van HDM NV. uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde. In het geval van materiaal- of productiefouten zal HDM NV. aldus de vervangende producten conform de garantiebepalingen leveren. Een bijkomende vergoeding voor legkosten is beperkt tot de factuurwaarde, met uitsluiting van vergoeding voor elke mogelijke andere schade en/of gemaakte of te maken kosten, zoals bijvoorbeeld transport-, verblijf- en/of verhuiskosten.
 • Er geldt geen andere garantie dan uitdrukkelijk of impliciet beschreven in de huidige garantiebepalingen en HDM NV. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en kosten veroorzaakt door een eventueel product dat gebreken vertoont en is in geen geval aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en (her)plaatsing van de producten en/of transport- en/of transactiekosten.