ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

De klant aanvaardt bij de plaatsing van een bestelling de volgende (verkoop)voorwaarden tenzij anders duidelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, koopovereenkomst, alsmede andere overeenkomsten en daarmee verband houdende werkzaamheden en voor iedere overeenkomst tussen HDM N.V. en een klant waarop HDM N.V. Deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Verwijzing door klanten naar hun eigen voorwaarden wordt door HDM N.V. niet aanvaard.

De klant met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend, met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met HDM N.V. gesloten overeenkomst, in te stemmen.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door HDM N.V. zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijzen

Tenzij anders vermeldt, zijn onze prijzen:
 • Gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van HDM;
 • Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • Vermeld in Euro (r).
Indien HDM N.V. met de klant een bepaalde prijs overeenkomt is HDM N.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs bij wijzigingen in voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die de prijs van de gekochte zaken bepalen.

HDM N.V. mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Bevestigingen

De bestellingen, geplaatst via onze vertegenwoordigers, worden slechts bindend voor de verkoper na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever/klant. In het geval van terugname van door de klant foutief bestelde goederen wordt 20% van de waarde in rekening gebracht.

Artikel 4: Informatie- en medewerkingsplicht

De klant zorgt er voor dat alle gegevens welke HDM N.V. redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van HDM N.V. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door HDM N.V. nader bepaalde wijze. Tevens verschaft de klant alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

HDM N.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de klant aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

De klant is gehouden om de schade die HDM N.V. door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 5: Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de vande andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.HDM N.V.doet er alles aan om te handelen volgens de actuele privacywetgeving. Meer info kan u terugvinden in de privacy policy.

Artikel 6: Zekerheidsstelling

HDM N.V.is steeds gerechtigd, alvorens met de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de klant is gewijzigd, heeft HDM N.V. het recht de overeenkomst zonder aanmaning en rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan HDM N.V. toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

Artikel 7: Wijzigingen in de overeenkomst

Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van HDM N.V. te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor elke misverstand  in de instructies voor rekening van de klant.

HDM N.V. behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door HDM N.V. wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt HDM N.V. geen verantwoordelijkheid.

Artikel 8: Wijzigingen in de te leveren zaken

HDM N.V. is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de (koop)overeenkomst omschreven zaken, doch op technisch en/of functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien HDM N.V. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De klant heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 9: Levering 

Tenzij anders overeengekomen is het gekochte, c.q. geleverde voor risico van de klant vanaf de sluiting van de (koop)overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de klant. 

Neem contact op voor de franco orderwaarde voor uw land. 


De klant is verplicht de (gekochte) zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.  


Artikel 10: Levertijd

Een overeengekomen/opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de klant HDM N.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ontbindingwegens te late levering kan gedaan worden mits een vooropzeg van 8 dagen met ten vroegste uitwerking 30 dagen na de voorziene leveringsdatum en dit zonder dat hiervoor een schadevergoeding kan geëist worden. Deze mogelijkheid bestaat echter slechts wanneer alle vervallen vorderingen uit vorige leveringen betaald zijn.

Artikel 11: Deelleveringen 

Het is HDM N.V. toegestaan (verkochte) zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is HDM N.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 12: Gebreken; klachttermijnen 

De klant dient de (gekochte) zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van HDM N.V.dat de zaken ter beschikking van de klant staan. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bv. aantal/hoeveelheid) overeenstemmen met het overeen-gekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen;
 • of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant deze binnen 48 uren op straffe van verval na aflevering schriftelijk aan HDM N.V. te melden. Na deze periode van 48 uren worden de overeengekomen hoeveelheden/zaken geacht juist te zijn geleverd.

Niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen 48 uren na ontdekking, doch binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan HDM N.V .Na deze periode worden de overeengekomen zaken geacht juist te zijn geleverd.

Ten aanzien van zaken/goederen die reeds geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt kan niet meer worden gereclameerd.

Ook indien de klant tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zakenkunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan HDM N.V. worden geretourneerd.

Artikel 13: Technische eisen enzovoort.. 

N.V. Alle technische eisen die door de klant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de (koop)overeenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld.
 

Artikel 14: Monsters, modellen en voorbeelden 

Als HDM N.V. een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 15: Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege HDM N.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom en dienen op het eerste verzoek van HDM N.V. aan haar terug te worden gezonden.

Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Bij overtreding van dit artikel zal de klant een contractuele, direct opeisbare, schadebeding verschuldigd zijn van 1.250 Euro per overtreding aan HDM N.V. onverminderd de mogelijkheid om de werkelijke schade te verhalen.

Artikel 16: Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van HDM N.V.op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan HDM N.V. omstandigheden ter kennis komen die HDM N.V. goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 • indien HDM N.V.de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is HDM N.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding zonder aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van HDM N.V. schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan HDM N.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is HDM N.V. bevoegd de overeenkomst zonder aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 17: Recht van retentie

HDM N.V. is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de klant zijn verstrekt of alle zaken die zij ten behoeve van de klant heeft vervaardigd onder zich te houden tot voldoening vanalle kosten die HDM N.V. besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde zaken, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de klant, tenzij de klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

De door HDM N.V. geleverde zaken blijven het eigendom van HDM N.V. totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met HDM N.V. gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en) door HDM N.V. verrichte of te verrichten diensten,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de klant van (een) (koop)overeenkomst(en).
Door HDM N.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de klant niet bevoegd de zaken te verpanden, in eigendom over te dragen of hier enig ander recht op te vestigen.

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is HDM N.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de klant of derden die de zaak voor de klant houden weg te halen of weg te doen halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.

Indien derden enig recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht HDM N.V.zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

De klant verplicht zich op het eerste verzoek van HDM N.V.:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverdezaken te merken als het eigendom van HDM N.V.;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die HDM N.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de klant niet onredelijk hinderen inde normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 19: Betaling - Kredietverzekeraar

Betaling dient te geschieden door overschrijving binnen 30 dagen na levering van de goederen op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummers ten name van HDM N.V. te 3990 Peer. Andere betalingsmodaliteiten zijn slechts mogelijk na schriftelijke bevestiging door HDM N.V. Behoudens aanduidingen door de klant met betrekking tot de aanzuivering zal iedere betaling door ons kunnen aangezuiverd worden op de oudste factuur en/of verwijlintresten. Betalingen gedaan door de klant worden allereerst in mindering gebracht van uitstaande verwijlintresten en/of schadevergoedingen alvorens het openstaand facturensaldo hiermede aan te zuiveren. Door het niet-betalen van een van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het volste recht om hetzij de uitvoering van alle lopende overeenkomsten op te schorten, hetzij van rechtswege deze als ontbonden te beschouwen. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn. Alle vorderingen van HDM N.V. op haar klanten zijn verzekerd bij een kredietverzekering.


Artikel 20: Incassokosten

Indien de facturen niet tijdig betaald worden zal, ten titel van onverminderbare en forfaitaire schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het bedrag van de factuur. De intrestvoet is de interestvoet van de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransactie; op interest en schadevergoedingen zullen van rechtswege worden toegepast zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.


Indien HDM N.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 21: Bevoegdheid – Toepasselijk Recht

Al onze overeenkomsten vallen onder toepassing van het Belgisch recht. De beslechting van alle geschillen of betwistingen, ontstaan door opstelling of toepassing van een overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank van Hasselt.

Artikel 22: Wijziging van de voorwaarden

HDM N.V.is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. HDM N.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de klant in werking acht dagen nadat hem de wijziging is medegedeeld. Zonder tegenbericht binnen acht dagen door de klant, zullen deze wijzigingen geacht door de klant aanvaard te zijn.

Artikel 23: Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan HDM N.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van HDM N.V.; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van HDM N.V.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan HDM N.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

HDM N.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)nakoming verhindert intreedt nadat HDM N.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van HDM N.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HDM N.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien HDM N.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 24 Imprevisie

In  geval  van  verandering  van  omstandigheden  die  ontoerekenbaar,  onvoorzienbaar  is  en  die  de  uitvoeringskosten  voor  de  Getroffen  Partij  aanzienlijk  verhoogd,  verbindt  elke  Partij zich  ertoe  om  naar  goede  trouw  inspanningen  te  leveren teneinde een onderhandeld akkoord over wederzijds aanvaardbare voorwaarden te bereiken.
 

Artikel 25 Teruggave

Uit respect voor het milieu is de klant gerechtigd het SPC (Stone Polymer Composite) na een periode van een jaar na de levering  aan HDM terug te geven ; de prijs zal de marktprijs van SPC op het moment van de inleveringzijn, vermeerderd met de BTW.

Artikel 26: Aansprakelijkheid

HDM N.V. is jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in het garantiecertificaat.
 • HDM N.V.is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HDM N.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • In ieder geval is de aansprakelijkheid van HDM N.V. uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde. In het geval van materiaal-of productiefouten zal HDM N.V. aldus de vervangende producten conform de garantiebepalingen leveren. Een bijkomende vergoeding voor legkosten is beperkt tot de factuurwaarde, met uitsluiting van vergoeding voor elke mogelijke andere schade en/of gemaakte of te maken kosten, zoals bijvoorbeeld transport-, verblijf-en/of verhuiskosten.
 • Er geldt geen andere garantie dan uitdrukkelijk of impliciet beschreven in de huidige garantiebepalingen en HDM N.V.is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en kosten veroorzaakt door een eventueel product dat gebreken vertoont en is in geengeval aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en (her)plaatsing van de producten en/of transport-en/of transactiekosten. 

Artikel 27 Privacy 

Elke Partij erkent dat zij, in het kader van hun relatie, op verzoek van een Partij persoonsgegevens zal moeten verwerken die zij van de andere Partij en/of van derden heeft ontvangen (zoals, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens van werknemers). Elke Partij:

zal deze persoonsgegevens verwerken als een onafhankelijke gegevensbeheerder en;
verbindt zich ten aanzien van de door de andere Partij doorgegeven persoonsgegevens ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("GDPR") na te leven en met name ervoor te zorgen dat haar verwerking van de persoonsgegevens wettig, eerlijk en transparant is en de betrokkenen een privacyverklaring ter beschikking te stellen die voldoet aan de vereisten van de GDPR.

Indien de cliënt in een dergelijke context persoonsgegevens aan HDM N.V. verstrekt, verbindt de cliënt zich ertoe de Privacyverklaring van HDM N.V. aan de betrokkenen mee te delen.